top of page

ZION THUSUAK

Zion Thusuak hi RCG Pawlpi sunga chanchinpa genzak na leh chanchinpha ki hiat tua na ah tha 2 dan ah sua zing ahi. Zia lekhabu hi tha 2 dan ah sua zing ahi.

EDITOR:

Rev. Dr. Khupkam Vaiphei

 

Associate Editors:

 1. Rev. Liante

 2. Rev. Ngulneipau

 

Contributing Editors:

 1. Mr. Kh. Sang Vaiphei

 2. Rev. Kailum

Board Members:

 1. Pro Pastor Lianboi

H E T S A K N A

 

Mimal kua tawbang Kochuam sungah sawm ah khat piatheilo, chuleh Zion Thusuak lakman kum khat ah Rs,100/- chau ahi’n, kua taw bang hun pia nuam ten anuai ah RCG Bank account number leh Bank min chuleh IFSC number kipia a hin hun thawt thei inlau ti in ka hun hetsak ui. Editor Zion Thusuak Board.

 

Account Name:        Revival Church of God

Account Number:    11343704608

Bank Name:              State Bank of India

Bank Branch:           Churachandpur main branch

IFSC:                          SBIN0006182

Branch Code:           6182

MICR Code:              795002504

 

 

ZION THUSUAK PATRON MEMBER TE

 1. Pu Thangboi, Kohima

 2. Nu Niangneu, HQ Veng

 3. Nu Lily, T.Munjang

 4. Nu Samboi Vanghoiphai

 5. Pu GL Muana Neitham, Gochinkhup veng

 6. Upa K Kama, HQ Veng

 7. Pu SL Kamlal Vaiphei, L Vaiphei Veng, Imphal

 

Patron members kum 3 (thum) 2020 apat Rs 1,000/- hita ahi.

Life member dingin 5000/- ahi.

                                                         - Editor, Zion Thusuak Board

bottom of page